Slashy on the way !

Hey ! I'm Slashy.
I'm 20, a girl who loves everythings.